PRZERWA - Studio EMS Logo Logotyp

Masz wątpliwości?

Klauzula Obowiązku Informacyjnego

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

PRZERWA - Studio EMS Trenerzy Leo Jankowska Piotr Jankowski

Administratorem Twoich danych osobowych jest PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 51. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi treningu personalnego EMS.

1. Przedstawicielem Administratora jest Leona Jankowska, z którą można skontaktować się poprzez e-mail moja@przerwa.studio, telefonicznie: 509 777 067 lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
2. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Podanie danych jest obligatoryjne w sytuacjach przewidzianych prawem (np. do wystawienia faktury, ze względów podatkowych lub rachunkowych). 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
    a. podjęcia działań związanych z zawarciem umowy takich jak złożenie oferty, korespondencji w sprawie uzgodnienia warunków umowy oraz w celu realizacji umów zawieranych z Administratorem (świadczenia wynikających z niej usług, obsługi ewentualnych reklamacji itp.), (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
    b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie rachunku lub faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
    c. w celu obsługi wniosków przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie dotyczą one bezpośrednio wykonania umowy, a także w celu badania satysfakcji klientów, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora, co jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
    d. archiwalnych i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
    e. na potrzeby wewnętrzne (zarządcze) Administratora, w tym w celach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku (monitoring wizyjny), co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
    f. realizacji i dostarczenia usługi trening personalny EMS na podstawie art. 6 Ustawy a w szczególności, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania przez Klienta, na żądanie Klienta wyrażone poprzez email, telefonicznie lub osobiście wg ust 1 Klauzuli oraz:
    a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
    b. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane
    c. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
    d. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą  utrzymane w bazie danych Administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. 
4. Podanie danych jest  dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi opisanej w punkcie 2. W przypadku braku podania danych, usługa nie będzie możliwa do zrealizowania.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom poprzez korzystanie przez Administratora z zewnętrznych usług, w szczególności:
    - Dostawcy hostingu strony internetowej
    - Dostawcy usługi rezerwacji online
    - osobom odpowiedzialnych za obsługę księgowo-finansową
6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny oraz zautomatyzowany. Proces ten polegał będzie na wysyłaniu wiadomości email i/lub sms z powiadomieniami i ofertami na podane w procesie rejestracji numer telefonu oraz adres email. Dane nie będą profilowane.
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej lub innej organizacji międzynarodowej.

 

Oferta:
Trener personalny Gdańsk    Trening EMS Trójmiasto

Copyright 2020 PRZERWA - Studio EMS Leona Jankowska