PRZERWA - Studio EMS Logo Logotyp
PRZERWA - Studio EMS Trenerzy Leo Jankowska Piotr Jankowski

Regulamin PRZERWA - Studio EMS

Masz wątpliwości?

§1 Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z treningu personalnego EMS w PRZERWA - Studio EMS (zwanym dalej „PRZERWA – Studio EMS”, „Studio” lub „Usługodawca”), czyli usług świadczonych przez podmiot PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska przy ul. Świętokrzyskiej 51, 80-180 Gdańsk, wpisanym do rejestru CEIDG, NIP: 7251842154, REGON: 387361028.

2. Klient korzystając z usług oferowanych w Studio, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
3. Usługi oferowane przez Studio polegają na możliwości uczestniczenia w 20-minutowym treningu personalnym, z wykorzystaniem metody EMS (elektrostymulacji mięśni, z ang. electrical muscle stimulation) z urządzeniem Miha Bodytec II (w dalszej części zwane „Trening”). 
4. Regulamin jest dostępny na stronie www: https://przerwa.studio/regulamin i jest ogólnodostępny dla Klientów na każde żądanie. 
5. Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021 roku. 

§ 2. Zawarcie umowy. 
1. Klient zawiera z Usługodawcą umowę członkostwa w PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska (zwaną dalej „Umowa”) wskazując w niej jeden wybrany wariant treningowy lub kombinację wariantów treningowych. 
2. Klientem może zostać jedynie osoba dorosła, która ukończyła 18 rok życia.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku zaobserwowania u Klienta przeciwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia lub kontynuacji kolejnych jednostek Treningu z zachowaniem zapisów § 5. ust 12.
4. W przypadku zawarcia Umowy poza Studio, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy wymaga złożenia oświadczenia Klienta o odstąpienia od Umowy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 
W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwróci wszystkie otrzymane płatności w terminie do 14 dni, po odliczeniu kwot za ewentualnie wykorzystane we wspomnianym czasie Treningi proporcjonalnie wg wykorzystanych Treningów do wybranego przez Klienta Karnetu Treningowego. 
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przy pierwotnej płatności, chyba że Klient wyrazi wolę lub zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. 

§ 3. Zawarcie umowy i wynikające z niej wynagrodzenie 
1.  Klient zawierając umowę ze Studio, wyraża zgodę na wynikający z niego plan opłat za karnet treningowy w ramach określonego czasu trwania Karnetu Treningowego oraz liczby Treningów.
2. Kalendarz treningu ustala się każdorazowo z Trenerem lub samodzielnie - po konsultacji z Trenerem za pomocą systemu rezerwacji online w celu zapewnienia odpowiednich przerw liczonych w dniach pomiędzy treningami.
3. W odniesieniu do wybranego Karnetu, Klient zobowiązuje się do uiszczania wynagrodzenia w kwocie należnej i wynikającej z wybranego przez Klienta (poprzez podpisanie Umowy) wariantu Treningów. 
4. W przypadku wybrania karnetu jednomiesięcznego, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za cały karnet jednorazowo w dniu podpisania Umowy.
5. W przypadku wybrania karnetu wielomiesięcznego:
    a. płatność Wynagrodzenia za pierwszy miesiąc następuje z góry, w momencie zawarcia Umowy. W przypadku zawarcia umowy w trakcie trwania miesiąca, opłata za dany miesiąc zostanie naliczona wg przedstawionego cennika proporcjonalnie do liczby treningów przypadających na dany miesiąc.
    b. płatność wynagrodzenia za kolejne miesiące następuje z góry, w terminie do 10. dnia danego miesiąca kalendarzowego. 
    c. płatność wynagrodzenia za ostatni miesiąc trwania umowy następuje w kwocie proporcjonalnej do pozostających treningów przypadających na dany miesiąc do dnia 10. dnia danego miesiąca, chyba że zakończenie Umowy przypada wcześniej, niż 10. dnia danego miesiąca, wtedy płatność wynagrodzenia następuje z dniem przeprowadzenia ostatniego treningu

§ 4. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy. 
1. Klient ma prawo do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę bez ponoszenia dodatkowych opłat. 
2. Warunkiem skorzystania z prawa do cesji jest brak jakichkolwiek zaległości z tytułu Umowy po stronie Klienta względem Usługodawcy. 
3. Dokonanie cesji wymaga zawarcia umowy przez Usługodawcę, Klienta oraz osobę, na rzecz której ma dojść do cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy Klienta. 

§ 5. Czas obowiązywania umowy. 
1. Umowa jest zawierana na czas określony.
2. Długość trwania umowy zależy od wybranego przez Klienta rodzaju Karnetu Treningowego, którego czas trwania został potwierdzony w § 2 pkt 2 i 3 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, 10 i 11 poniżej. 
3. Umowa wygasa wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że Klient wykorzysta całkowitą liczbę Treningów przed okresem zakończenia Umowy. W takim wypadku umowa wygasa wraz z zakończeniem ostatniego Treningu dostępnego w ramach Karnetu Treningowego. 
4. Najpóźniej w ostatnim dniu upływu czasu, o którym mowa w ust. 1, Klient zostanie poinformowany o fakcie nieskorzystania z całkowitej ilości Treningów przypadających na wybrany Karnet Treningowy. W takim prdzypadku Klient ma prawo umówić się na kolejne Treningi w ciągu maksymalnie jednego kolejnego miesiąca licząc od dnia zakończenia Umowy, celem skorzystania z dodatkowej liczby Treningów w ramach wybranego Karnetu Treningowego, z zastrzeżeniem, że pomiędzy treningami musi upłynąć minimalny okres odpoczynku wg zasad opisanych w § 6. ust. 18 Regulaminu.
5. Jeżeli po okresie dodatkowego jednego miesiąca Klient nie był w stanie wykorzystać w całości pełnej liczby Treningów przypadających z wybranego Karnetu Treningowego, Umowa wygasa, a niewykorzystane treningi nie będą dalej realizowane.
Klient nie będzie dochodził roszczeń wobec niewykorzystania przez siebie jednostek treningowych uznając fakt, że miał taką możliwość oraz dodatkowy miesiąc dodany ze strony Usługodawcy i uznaje fakt niewykorzystania jednostek treningowych za nie wynikający z niewypełnienia Umowy przez Usługodawcę. Strony obustronnie uznają, że Umowa w tym wypadku zostaje wypełniona i zakończona.
6. Warunkiem skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w ust. 3, jest brak istnienia jakichkolwiek zaległości z tytułu Umowy, a w szczególności Wynagrodzeń po stronie Klienta względem Usługodawcy. 
7. Skorzystanie przez Klienta z prawa, o którym mowa w ust. 3, oznacza automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na czas niezbędny do skorzystania przez Klienta z dodatkowej liczby Treningów, o której mowa w ust. 2, jednakże nie dłużej niż 1 miesiąc. Czas i liczba Treningów w tygodniu musi spełniać odstępy między treningami opisane w § 6. ust. 18 Regulaminu.
W okresie przedłużenia obowiązywania Umowy Klient bierze udział w Treningu w ramach dotychczas uiszczonego Wynagrodzenia, bez dodatkowych opłat.
8. Klient ma prawo do:
    a. jednokrotnego zawieszenia Umowy na czas 1 miesiąca dla karnetów o długości od 3 do 6 miesięcy 
    b. dwukrotnego zawieszenia Umowy na czas 1 miesiąca dla karnetów o długości od 9 do 12 miesięcy
oraz akceptuje fakt, że w przypadku zawieszania karnetu typu „XP”, po okresie zawieszenia wynoszącego jeden miesiąc, Klient wykona minimum 4 treningi w formie „LITE” czyli „Trening 1 raz w tygodniu”, natomiast niewykorzystane w tym okresie treningi wykorzysta w imię § 5. ust 4 i 5 oraz że płatność za taki miesiąc nie ulega zmianie.

9. Warunkiem skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w ust. 7, jest brak istnienia jakichkolwiek zaległości z tytułu Umowy, a w szczególności Wynagrodzeń po stronie Klienta względem Usługodawcy. 
10. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 8, Klient nie jest zobowiązany do uiszczania Wynagrodzenia. 
11. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa, o którym mowa w ust. 7, okres obowiązywania umowy zostaje wydłużony o czas zawieszenia. 
12. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia Umowy przez Klienta w przypadku niemożności kontynuowania treningu ze strony Klienta lub w przypadku opisanym w § 2. ust. 3, Klient przyjmuje na siebie zobowiązanie zwrotu rabatu udzielonego za zawarcie Umowy długoterminowej, płatny przez Klienta na rzecz Usługodawcy w przeciągu 3 dni od dnia rezygnacji z Umowy za dotychczas zrealizowane treningi.
Kwotę rabatu do zwrotu obliczamy korzystając ze wzoru:
Zwrot Rabatu = WLT * CTJ – WLT * CJTK [PLN]
Gdzie: WLT – Wykorzystana Liczba Treningów w Karnecie Treningowym; CTJ – Cena Treningu Jednorazowego; CJTK – Cena Jednostkowa Treningu Karnetowego.
Wypowiedzenie Umowy powinno być wykonane na piśmie w Studio, drogą e-mail lub listownie. Jeżeli Wypowiedzenie Umowy pochodzi od Klienta, w odpowiedzi Usługodawca wystawi w odniesieniu do powyższego rachunek na kwotę pozostających należności powiększony o zwrot rabatu wynikający ze wzoru.
Jeżeli Wypowiedzenie Umowy wobec § 2. ust 3 Regulaminu pochodzi od Usługodawcy, Klient zostanie o tym poinformowany na piśmie oraz Usługodawca wystawi rachunek na kwotę pozostających należności powiększony o zwrot rabatu wynikający ze wzoru, płatny do 3 dni od dnia zakończenia Umowy.

§ 6. Zasady korzystania z usług PRZERWA – Studio EMS
1. Korzystanie z usług oferowanych w PRZERWA – Studio EMS jest płatne wg przedstawionego Klientom Cennika.
2. PRZERWA – Studio EMS prowadzi zajęcia indywidualne (lub w parach) dla Klientów w sposób minimalizujący kontakt Klientów między sobą, zapewniając przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa wobec braku lub minimalnego kontaktu pomiędzy Klientami.
3. PRZERWA – Studio EMS po każdym treningu dezynfekuje sprzęt oraz dokonuje wietrzenia i oczyszczania powietrza w Studio, by zapewnić każdemu Klientowi bezpieczeństwo i komfort otrzymywanych usług.
4. Teren Studia jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną, ani nie jest miejscem ogólnodostępnym.
5. Na terenie Studia znajdują się jedynie uprawnione osoby i zapisane na Trening Klienci w określonym czasie.
6. W celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa usług, jak opisano w ust. 2 i 3, PRZERWA – Studio EMS, Klienci korzystający z usług zobowiązują się do:
    a. przybycia do Studio na 5 minut przed wyznaczoną godziną treningu w celu
przebrania w bieliznę treningową i przygotowania do Treningu korzystając z szafek
ubraniowych zamykanych na kluczyk.
Czas spóźnienia Klienta nie powoduje wydłużenia czasu trwania
Treningu. Czas spóźnienia Trenera powoduje wydłużenie czasu trwania Treningu. 
Za pozostawione mienie w Szafce Studio nie odpowiada.
    b. opuszczenia Studia po treningu (uwzględniając przebranie i ew. prysznic)
maksymalnie 15 minut po zakończonym treningu w celu zapewnienia takiej realizacji usług jak opisano w ust. 2 i 3.
Rzeczy pozostawione w szafce po treningu będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 3 miesięcy, a następnie utylizowane.
7. Każdy nowy Klient PRZERWA – Studio EMS zobowiązany jest do podpisania Karty Uczestnictwa i Przeciwskazań, wg której Klient oświadcza do odwołania, że nie posiada wymienionych na Karcie przeciwskazań do odbywania treningu personalnego EMS. W przypadku wystąpienia przeciwskazań, mimo wcześniejszego podpisania Karty Uczestnictwa i Przeciwskazań, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Trenera przed rozpoczęciem treningu w Studio celem podjęcia decyzji o możliwości dalszego treningu i realizacji Umowy bez ryzyka dla zdrowia.
8. W przypadkach stwierdzenia przez Trenera wystąpienia przeciwskazań, trening zostanie albo przerwany albo zostanie odwołany do czasu przedstawienia przez Klienta zaświadczenia od lekarza o możliwości przeprowadzania treningów personalnych z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśni z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust 8 i 12 Regulaminu.
9. Ponadto Klienci Studia zobowiązują się do:
    a. powstrzymania się od działań, które mogą zakłócać lub utrudniać korzystanie z usług Studia innym osobom, skutkować uszkodzeniem czy zniszczeniem mienia lub pomieszczeń Studia , czy zakłócać pracownikom Studia wypełnianie ich obowiązków
    b. przestrzegania należytego porządku oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania
    c. stosowania się do instrukcji użytkowania wyposażenia Studia
    d. stosowania obuwia zamiennego na terenie Studia
    e. podporządkowywania się poleceniom Trenera
    f. poszanowania mienia Studia
    g. zgłaszania wszelkich zauważonych uszkodzeń sprzętu, akcesoriów lub pomieszczeń Trenerowi. Użytkowanie sprzętu przez Klienta niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód w efekcie takiego użytkowania, będzie skutkowało karą pieniężną, zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
10. Na terenie Studia zabrania się: 
    a. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, sterydów i innych środków odurzających, a także uczestnictwa w Treningu pod wpływem tych środków
    b. używania tytoniu
    c. handlu, akwizycji oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności, celem której jest osiąganie bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowych
    d. naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właścicieli Studia
    e. bez zgody właścicieli, wnoszenia na teren Studia jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk oraz rejestrowania obrazu i/lub dźwięku. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie lub fotografowanie Treningu oraz wnętrza Studia jest dopuszczalne jedynie za zgodą Trenera.
11. Każdy Trening prowadzony jest przez certyfikowanego Trenera EMS Usługodawcy, bądź współpracującego z Usługodawcą (dalej zwany jako „Trener”). Uczestnictwo w Treningu jest możliwe jedynie przy udziale Trenera. Klient jest obowiązany do przestrzegania zaleceń Trenera. 
12. Wyposażenie niezbędne do Treningu to bielizna treningowa Miha Bodytec oraz czyste obuwie sportowe lub skarpetki treningowe (do decyzji Klienta)
Zakup lub wypożyczenie bielizny możliwe jest bezpośrednio przed Treningiem. Aktualne ceny są dostępne w Cenniku w Studio. 
13. Uczestnictwo w Treningu Klient rezerwuje osobiście w Studio z Trenerem, drogą telefoniczną, mailową, poprzez formularz kontaktowy na stronie https://przerwa.studio lub poprzez system rezerwacji online: https://przerwa.studio/rezerwacja
W przypadku skorzystania z formularza rezerwacji online, na Kliencie spoczywa obowiązek zapewnienia, że wybrany dzień i godzina treningu spełniają wymogi odpoczynku pomiędzy treningami EMS według ust. 18 tego paragrafu
14. Każda ze Stron może odwołać Trening telefonicznie, SMS lub poprzez system rezerwacji najpóźniej na 24 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem pod rygorem nieważności odwołania Treningu. 
15. W przypadku niestawiennictwa Klienta w umówionym terminie Treningu, Trening uznaje się za zrealizowany, a Klientowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia w całości ani w części odpowiadającej wartości danego Treningu. 
16. Agresywne zachowanie, pozostawanie pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, a także niezastosowanie się do poleceń Trenera upoważnia Trenera do odmowy rozpoczęcia albo kontynuowania Treningu. W takim przypadku Trening uznaje się za zrealizowany, a Klientowi nie przysługuje zwrot Wynagrodzenia w tej części. 
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania pomieszczeń, w których odbywa się Trening. 
18. Trening przeprowadzany przez Studio ma być w pierwszej kolejności bezpieczny i dobry dla zdrowia, dlatego przy ustalaniu harmonogramu treningowego, Klient akceptuje następujące odstępy pomiędzy kolejnymi treningami:
- dla Klientów trenujących minimum 1 raz w tygodniu przez nieprzerwany okres krótszy lub równy 3 miesiącom (lub 92 dni) – odstęp pomiędzy Treningami musi wynosić minimum 6 dni
- dla Klientów trenujących minimum 1 raz w tygodniu przez nieprzerwany okres dłuższy niż 3 miesiące (ponad 92 dni) – odstęp pomiędzy Treningami w kolejnych miesiącach treningowych musi wynosić minimum 4 dni.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne 
1. Klient może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie pisemnej albo drogą mailową. 
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta oraz uzasadnienie. 
3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania. 
4. Klient ma prawo złożyć odwołanie od odpowiedzi Usługodawcy na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. 

§ 8. Ochrona Własności Intelektualnej
1. Prawa autorskie do treści publikowanych na stronach „https://przerwa.studio” oraz „http://przerwa-ems.pl” posiada PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich własności w ramach działalności Studia.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, treningi i inne materiały dostępne na stronach www wymienionych w ust. 1, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści , jak również elementy będące przedmiotem świadczonych usług.
3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, logotypy stanowią własność PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§ 9. Wyłączenie Odpowiedzialności
1. Dane i informacje zawarte na stronach „https://przerwa.studio” oraz „http://przerwa-ems.pl” są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na w/w stronach.
2. PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na stronach www wymienionych w ust. 1 przez jej użytkowników i Klientów.
3. PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania stron www wymienionych w ust 1, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
4. PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na stronach www lub w Studio. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie ponad bieżące rozliczenia, z uwzględnieniem zapisów § 5 ust. 8,9,10,11,12.
5. PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska zastrzega, że w przypadku stron www dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
6. Strony www mogą zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.
7. W kontekście realizowanych usług Treningu, Trener nie wydaje poleceń lecz oparte na swojej wiedzy i doświadczeniu wskazówki i rekomendacje, a sposób ich zrozumienia, realizacji przez Klienta, ich wykonanie (bądź nie), sposób i poprawność ich wykonania w Studio oraz poza Studiem nie stanowią odpowiedzialności Usługodawcy.

§ 10. Zmiany w Regulaminie. 
1. Usługodawca powiadamia Klientów o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie drogą email lub sms.
2. Klient w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1., może doręczyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Brak pisemnego oświadczenia Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W okresie wypowiedzenia Umowy obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu. 

§ 11. Postanowienia końcowe. 
1.  Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności dobra Klientów.
W przypadkach, w których Studio będzie zmuszone dokonać wyboru pomiędzy
bezpieczeństwem, a komfortem członków zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo w imię zasady „SAFETYFirst” („Najpierw Bezpieczeństwo”)
2. Jednakże w przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Klienta, PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa. 
3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu stron www oraz systemu rezerwacji, należy przesyłać na adres e-mail: moja@przerwa.studio
4. Akceptując powyższy regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na kontakt dla celów informacyjnych ze strony Studia – poprzez sms/telefon/email.
5. PRZERWA – Studio EMS Leona Jankowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie www z zastrzeżeniem § 10. ust 2.
6. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie Umowy z załączonym Regulaminem zaświadcza o zrozumieniu i akceptacji Regulaminu oraz o świadomej zgodzie na jego wszystkie zapisy uznając ich obowiązywanie przez obydwie strony.
Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

Oferta:
Trener personalny Gdańsk    Trening EMS Trójmiasto

Copyright 2020 PRZERWA - Studio EMS Leona Jankowska